2009-10-20

Κατάδυση στα υπόγεια (μέρος 2ο)

…Πέραν από τους οικοδομικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν τα οικοδομικά θέματα (βλ. μέρος 1ο), υπάρχουν και οι πολεοδομικοί κανονισμοί που ρυθμίζουν το πως τα διάφορα κτήρια, κατασκευές, κοινόχρηστοι χώροι και εν γένει στοιχεία της πόλης αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο, επηρεάζοντας τον χαρακτήρα της πόλης αλλά και την ποιότητα ζωής σε αυτήν.

Ένα βασικό «πολεοδομικό» εργαλείο στις ΗΠΑ (και όχι μόνο) για αυτά τα θέματα είναι το Διάταγμα χωρισμού κατά ζώνες (‘Zoning Ordinance’ ή ‘Zoning Code’) που είναι πάντα τοπικό και ρυθμίζει τους «όρους δόμησης» της πόλης. Σε αυτό συνήθως υπάρχει και ορισμός του υπογείου (όχι πάντα ταυτόσημος με τον ορισμό που δίνει ο οικοδομικός κανονισμός) και που ποικίλει ως προς το βαθμό απλότητας ή πολυπλοκότητάς του ανάλογα με το μέγεθος του δήμου, τις κλίσεις που παρατηρούνται στα εδάφη του, το κατά πόσο μπλέκει ή μη ο ορισμός του με άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις κτλ.

Σε αντίθεση με τον οικοδομικό κανονισμό που ασχολείται με θέματα ασφάλειας, υγείας και καλής κατασκευής του κτηρίου, στον Zoning Code το θέμα «υπόγειο» προσεγγίζεται πιο πολύ με τη λογική της πυκνότητας μιας περιοχής. Κατά πόσο δηλ. μια περιοχή είναι πυκνο- ή αραιο-δομημένη, δεδομένου ότι αυτός είναι από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το χαρακτήρα της. Ο κάθε ιδιοκτήτης / κατασκευαστής όπως είναι φυσικό θέλει να αυξήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την επιφάνεια που δικαιούται να κατασκευάσει στο οικόπεδό του και προσπαθεί να ελιχθεί μέσα στα όρια που του θέτουν οι πολεοδομικοί κανονισμοί. Εδώ συχνά υπεισέρχεται ο παράγοντας «υπόγειο» και συγκεκριμένα το κατά πόσον η επιφάνεια του υπογείου μετράει στη συνολική επιφάνεια του κτηρίου ή όχι, καθώς και το κατά πόσον η επιφάνεια του υπογείου προσμετράται στον «συντελεστή δόμησης» ή όχι (για όσες πόλεις χρησιμοποιούν το εργαλείο του ‘συντελεστή δόμησης’). Κρίσιμο είναι το πως ορίζεται η έννοια «υπόγειο» σε σχέση με τους κανονικούς «ορόφους».

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα από zoning codes διαφόρων πόλεων. Αν σας ζαλίζουν αυτοί οι ορισμοί (λογικό και αναμενόμενο...), πάρτε ένα χαρτί και ένα μολύβι να κάνετε σκιτσάκια, για να καταλάβετε τις μικρές ή μεγάλες διαφορές από πόλη σε πόλη:
Στην πόλη Wilton της Νέας Υόρκης, το Διάταγμα Χωρισμού κατά Ζώνες, ορίζει το υπόγειο πολύ απλά ως εξής:
ΥΠΟΓΕΙΟ – Ένας χώρος μερικώς κάτω από το επίπεδο του εδάφους αλλά έχων τουλάχιστον το ήμισυ του ύψους του κάτω από το μέσο επίπεδο του εφαπτόμενου εδάφους.
Στον ορισμό του «ορόφου» διευκρινίζεται ότι «ένα υπόγειο θα θεωρείται ‘όροφος’ αν η οροφή του είναι περισσότερο από έξι πόδια (183εκ.) πάνω από το μέσο, οριστικό επίπεδο του περιβάλλοντος εδάφους ή αν χρησιμοποιείται ως γραφείο ή κατοικία.»
Ο ορισμός είναι γενικά πολύ απλός γιατί η πόλη δε χρησιμοποιεί τα πολεοδομικά εργαλεία ούτε του «συντελεστή δόμησης» ούτε της «επιφάνειας κτηρίου» (παρά μόνο για κάποιες πολύ περιορισμένες περιπτώσεις) και άρα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αντιμετώπιση (ή περιορισμός) του υπογείου.

Στη πόλη Τζενήβα του Ιλλινόι, χτισμένη σε μια επίπεδη πεδιάδα, ο ορισμός που δίνει το διάταγμα χρήσεων γης είναι σχετικά απλός, αλλά λιγότερο από τον προηγούμενο, καθώς εδώ χρησιμοποιούνται τα πολεοδομικά εργαλεία «επιφάνεια κτηρίου» και «συντελεστής δόμησης»:
«ΥΠΟΓΕΙΟ (Περιλαμβανομένου και τυχόν δεύτερου υπογείου): Ένας όροφος που έχει περισσότερο από το μισό ύψος του κάτω από το επίπεδο του εδάφους που εφάπτεται του κτηρίου θα θεωρηθεί υπόγειο. Ένας όροφος που έχει λιγότερο από το ήμισυ του ύψους του κάτω από το επίπεδο του εδάφους που εφάπτεται στο κτήριο θα προσμετράται στην επιφάνεια του κτηρίου. Για τα κτήρια κατοικίας μίας οικογένειας σε ‘περιοχή κατοικίας 1’, τα υπόγεια ή τα τμήματά τους που εκτείνονται πάνω από το έδαφος που εφάπτεται του τοίχου των θεμελίων σε ύψος πέντε ποδιών (152,4 εκ.) ή παραπάνω, όπως μετράται από το πάνω μέρος του τελειωμένου πρώτου πατώματος ως το χαμηλότερο οριστικό επίπεδο του εδάφους που εφάπτεται στο κτήριο, θα προσμετράται στον υπολογισμό της επιφάνειας του κτηρίου.»

Στη συνέχεια διευκρινίζεται ότι το τμήμα του υπογείου που εξέχει πάνω από 5 πόδια από το έδαφος μετράει στην επιφάνεια του κτηρίου μόνο ως προς τον υπολογισμό της «μέγιστης επιτρεπτής επιφάνειας» και όχι ως προς τον υπολογισμό του «συντελεστή δόμησης». Επίσης, αυτό αφορά μόνο της «περιοχές κατοικίας 1», προφανώς γιατί σε αυτές ο νομοθέτης θέλει να αποτρέψει την πυκνότητα δόμησης, αλλά όχι σε άλλες ζώνες.


Στο Δήμο της Νέας Υόρκης, ο ορισμός του υπογείου είναι πιο πολύπλοκος. Εν συντομία, «υπόγειο είναι ο όροφος που έχει λιγότερο από το ήμισυ του ύψους του (από το πάτωμα ως την οροφή) κάτω από το επίπεδο του πεζοδρομίου ή το επίπεδο βάσης. Κατ’ αντίθεση, ένα κελλάρι έχει περισσότερο από το ήμισυ του ύψους πατώματος-οροφής του κάτω από το επίπεδο του πεζοδρομίου ή το επίπεδο βάσης».
Όμως, στην επιφάνεια του κτηρίου (και άρα και στο συντελεστή δόμησης) προσμετράται η επιφάνεια των «υπογείων» (και δεν προσμετράται η επιφάνεια των «κελλαριών»).

Ο ακριβής, μακροσκελής ορισμός βάσει της Απόφασης Χωρισμού Κατά Ζώνες του Δήμου της Νέας Υόρκης έχει ως εξής (για όλες τις λέξεις που είναι σε εισαγωγικά ο ορισμός τους δίνεται μέσα στο διάταγμα):
Υπόγειο:
«Υπόγειο», εκτός από όπου χρησιμοποιείται το «επίπεδο βάσης» για να καθοριστεί το ύψος του «κτηρίου», είναι ένας όροφος (ή τμήμα ενός «ορόφου») εν μέρει κάτω από το «επίπεδο του πεζοδρομίου», με τουλάχιστον το ήμισυ του ύψους του (μετρημένο από το πάτωμα ως την οροφή) πάνω από το «επίπεδο του πεζοδρομίου». Στα «διαμπερή οικόπεδα», το «επίπεδο του πεζοδρομίου» εγγύτερα σε έναν «όροφο» (ή τμήμα «ορόφου») θα χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί αν αυτός ο όροφος (ή τμήμα του «ορόφου») είναι «υπόγειο».
Όπου χρησιμοποιείται «επίπεδο βάσης» για να καθοριστεί το ύψος ενός «κτηρίου», «υπόγειο» είναι ο «όροφος» (ή τμήμα ενός «ορόφου») εν μέρει κάτω από το «επίπεδο βάσης», με τουλάχιστον το ήμισυ του ύψους του (μετρημένο από το πάτωμα ως την οροφή) πάνω από το «επίπεδο βάσης».
Επιπρόσθετα, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
(α) Όταν καθορίζεται κεκλιμένο «επίπεδο βάσης», «υπόγειο» είναι ένας «όροφος» (ή τμήμα ενός «ορόφου») εν μέρει κάτω από το «επίπεδο της γραμμής του παρόδιου τοίχου» με τουλάχιστον το ήμισυ του ύψους του (μετρημένο από το πάτωμα ως την οροφή) πάνω από το «επίπεδο γραμμής παρόδιου τοίχου» που χρησιμοποιήθηκε για τον ορισμό του «επιπέδου βάσης». Στα «διαμπερή οικόπεδα», το «επίπεδο γραμμής παρόδιου τοίχου» εγγύτερα στον «όροφο» θα χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί αν αυτός ο «όροφος» ή τμήμα του «ορόφου» είναι «υπόγειο».
(β) Όλη η επιφάνεια ορόφου με τουλάχιστον το ήμισυ του ύψους του (μετρημένο από το πάτωμα ως την οροφή) άνω του «επιπέδου του πεζοδρομίου» θα θεωρηθεί ως «υπόγειο» όπου, κατόπιν της 5ης Δεκεμβρίου 1990, το επίπεδο οποιασδήποτε «αυλής», εκτός από εκείνο το τμήμα «αυλής» μπροστά από την είσοδο γκαράζ σε ένα «οικόπεδο», χαμηλώνεται κάτω από το επίπεδο του «επιπέδου βάσης».

Το «κελλάρι» ορίζεται κατά πλήρη αντιστοιχία, μόνο που πρέπει το ήμισυ τουλάχιστον του ύψους του να βρίσκεται κάτω από το «επίπεδο του πεζοδρομίου», ή το «επίπεδο βάσης» ή το «επίπεδο της γραμμής του παρόδιου τοίχου».
Δηλ., αυτό που σε άλλες πόλεις το ονομάζουν "υπόγειο" στη Νέα Υόρκη το ονομάζουν "κελλάρι".
Στον ορισμό της επιφάνειας του κτηρίου (και άρα στον συντελεστή δόμησης) δεν προσμετράται η επιφάνεια του κελλαριού, εκτός και αν χρησιμοποιείται για κατοικία. Εδώ φυσικά ανοίγει ένα θέμα εφαρμογής. Πόσο εύκολο είναι οι αρχές να διαπιστώσουν αν χρησιμοποιείται για κατοικία ή όχι; Ποια είναι τα κριτήρια; Ίσως το επόμενο παράδειγμα διαφωτίζει:

Στην πόλη Νάπα της Καλιφόρνιας, γνωστής για την αμπελοκαλλιέργεια και τα οινοποιεία της, ο ορισμός είναι ο εξής:
«Υπόγειο»: Οποιοδήποτε επίπεδο ορόφου κάτω από τον όροφο του ισογείου επίπεδου σε ένα κτήριο. Αν το τελειωμένο επίπεδο του πατώματος ακριβώς πάνω από το υπόγειο είναι περισσότερο από έξι πόδια (182,88εκ.) πάνω από το επίπεδο του εδάφους για περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό της συνολικής περιμέτρου ή είναι περισσότερο από δώδεκα πόδια (365,76εκ.) πάνω από το επίπεδο του εδάφους, ως ορίζεται στο παρόν κείμενο, σε οποιοδήποτε σημείο, το υπόγειο αυτό θα θεωρείται όροφος (βλ: Όροφος).

«Όροφος»: Το τμήμα εκείνο ενός κτηρίου που περικλείεται μεταξύ της ανώτερης επιφάνειας οποιουδήποτε πατώματος και της ανώτερης επιφάνειας του αμέσως επόμενου πατώματος· με την εξαίρεση του ανώτατου ορόφου που θα είναι το τμήμα εκείνο ενός κτηρίου που περικλείεται μεταξύ της ανώτερης επιφάνειας του ανώτατου πατώματος και της οροφής ή της σκεπής υπεράνω της.
Αν το τελειωμένο επίπεδο του πατώματος ακριβώς πάνω από ένα υπόγειο είναι περισσότερο από έξι πόδια πάνω από το επίπεδο αναφοράς, ως ορίζεται στο παρόν κείμενο, για περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό της συνολικής περιμέτρου ή είναι περισσότερο από δώδεκα πόδια πάνω από το επίπεδο αναφοράς, σε οποιοδήποτε σημείο, το υπόγειο αυτό θα θεωρηθεί όροφος.

Το πράγμα δείχνει να μπερδεύεται από τη στιγμή που για το «επίπεδο εδάφους» υπάρχουν 3 ορισμοί μέσα στο κείμενο (μέσο, οριστικό και φυσικό) και δεν γίνεται εξ’ αρχής σαφές σε ποιο αναφέρεται ο ορισμός του υπογείου και του ορόφου. Καθότι έχει να κάνει με ύψος μάλλον αναφέρεται στο οριστικό επίπεδο (σε κάθε συγκεκριμένο σημείο) δεδομένου ότι ο ορισμός του «ύψους κτηρίου» κάνει αναφορά στο μέσο επίπεδο του εδάφους, το οποίο ορίζεται βάσει του οριστικού επιπέδου του εδάφους!
Μπερδευτήκατε; Γι’ αυτό υπάρχουν και οι ενστάσεις και τα δικαστήρια με τη νομολογία τους (που ελαχιστοποιεί την ανάγκη διαρκώς επαναλαμβανόμενων προσφυγών...).

Στη Νάπα πάντως, ο «συντελεστής δόμησης» ορίζεται με βάση την συνολική, ακαθάριστη επιφάνεια του κτηρίου στην οποία προσμετρώνται και τα υπόγεια. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στην «επιφάνεια του κτηρίου» (και άρα στον «Σ.Δ.») περιλαμβάνονται και όλες οι κλειστές ή καλυμμένες επιφάνειες, ακόμη και μη τελειωμένες, οι οποίες δύνανται να μετατραπούν σε χρησιμοποιήσιμους χώρους βάσει των προδιαγραφών του οικοδομικού κανονισμού (building code)! Έτσι, φαίνεται να απλοποιείται κατά πολύ η δυνατότητα ελέγχου εφαρμογής του διατάγματος, υπάρχει σαφήνεια στο νόμο και κλείνουν τα όποια παραθυράκια θα μπορούσαν να ανοιχτούν στο πέρασμα του χρόνου (του στυλ ημιυπαίθριοι, κτλ.). Επίσης, δένει με πολύ ωραίο, λειτουργικό τρόπο ο οικοδομικός κανονισμός με το διάταγμα χωρισμού σε ζώνες.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη πόλη ο Σ.Δ. χρησιμοποιείται μόνο για τις χρήσεις σε ζώνες μη κατοικίας ή τα τμήματα μη κατοικίας στις μεικτές ζώνες. Για τις περιοχές κατοικίας δεν χρησιμοποιείται ο Σ.Δ. αλλά ένα άλλο μέτρο πυκνότητας, η «πυκνότητα κατοικιών». Άρα, το γεγονός ότι τα υπόγεια προσμετρώνται στον Σ.Δ. δεν λειτουργεί ως περιορισμός για τις κατοικίες και δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής σ' αυτές.

Σε γενικές γραμμές, από όλα τα παραπάνω παραδείγματα σε μικρές και μεγάλες πόλεις διαφόρων πολιτειών προκύπτει ότι το υπόγειο μπορεί να εξέχει κατά μέσο όρο κατά το ήμισυ του ύψους του από το περιβάλλον έδαφος (ενώ φυσικά το πίσω μέρος του μπορεί να εξέχει έως και ολόκληρο) και γενικά δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις περιορισμού του.

2009-10-19

Βιώσιμες πόλεις (του Ντέιβιντ Όουεν)

Σε συνέχεια της προηγούμενης δημοσίευσης, όπου μεταξύ άλλων ανέφερα ότι το 86,2% των Αμερικανών μετακινούνται στη δουλειά τους με Ι.Χ. αυτοκίνητο (μόνοι ή με άλλον), ο Ντέιβιντ Όουεν αναφέρει εδώ (Ναυτεμπορική, Project Syndicate) ότι στη Νέα Υόρκη η κατάσταση είναι πλήρως αντίστροφη: "Το 82% των κατοίκων του Μανχάταν πηγαίνουν στη δουλειά τους με μέσα μαζικής μεταφοράς, με το ποδήλατο ή με τα πόδια...". Στο άρθρο του αναλύει περιληπτικά γιατί οι πυκνοδομημένες πόλεις είναι πρότυπα ως προς το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Περισσότερα στο βιβλίο του ιδίου με τίτλο «Green Metropolis: Why Living Smaller, Living Closer, and Driving Less are the Keys to Sustainability».

2009-10-18

Κατάδυση στα υπόγεια (μέρος 1ο)

Με αφορμή άρθρο του Aθ. Ζούλια που σχολιάζει πρόσφατη απόφαση των ελληνικών αρχών (ΥΠΕΧΩΔΕ) να απαιτήσουν την ακόμη μεγαλύτερη «βύθιση» των υπογείων (αντί για 1,5 μέτρο που ίσχυε μέχρι τώρα να μπορούν να εξέχουν μόνο 0,8 μέτρα από το επίπεδο του εδάφους προκειμένου να μην προσμετράται η επιφάνειά τους στον Συντελεστή Δόμησης) αποφάσισα να καταδυθώ στον δαιδαλώδη κόσμο των οικοδομικών /πολεοδομικών κανονισμών και να δω πως αντιμετωπίζεται το θέμα «υπόγειο» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα περί χτισίματος υπογείων στις ΗΠΑ καθορίζονται από τον οικοδομικό κανονισμό (Building Code) που έχει υιοθετήσει η κάθε πόλη ή πολιτεία. Καθότι δεν είναι σκόπιμο ή δυνατόν η κάθε πολιτεία ή ο κάθε δήμος να δημιουργεί εκ του μηδενός, και συνεχώς να ανανεώνει, τους δικούς του κανονισμούς, σχεδόν παντού χρησιμοποιούνται ως βάση πρότυποι κώδικες που έχουν προκύψει από τη συντονισμένη εθελοντική δράση διάφορων επαγγελματικών φορέων, όπως ο λεγόμενος “International Building Code” (IBC) ή ο “International Residential Code” (IRC), ο τελευταίος για κατοικίες 1-2 οικογενειών μέχρι τρεις ορόφους.
Οι κώδικες αυτοί έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με θέματα ασφάλειας, υγείας και ποιότητας κατασκευής.

Κατ’ αρχάς να αναφερθεί ότι στα κρύα κλίματα, το υγρό έδαφος (έδαφος κορεσμένο σε νερό) παγώνει μέχρι ενός ορισμένου βάθους, ονομαζόμενο «βάθος παγετού», το οποίο εξαρτάται τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από τη σύσταση του ίδιου του εδάφους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται «άντωση λόγω παγετού» και να υπάρχει κίνδυνος ζημιάς των θεμελίων των κτηρίων. Για το λόγο αυτό απαιτείται σε αυτά τα κρύα κλίματα τα θεμέλια να βρίσκονται κάτω από το «βάθος παγετού». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα -παρότι τα περισσότερα σπίτια είναι κατά βάση από ξύλο και ο κίνδυνος σεισμού περιορισμένος- σε πολλές κατοικίες των ΗΠΑ και του Καναδά να προκύπτει εκ των πραγμάτων ένα υπόγειο, καθώς τα θεμέλια της κατοικίας είναι σε τέτοιο βάθος που λειτουργούν ουσιαστικά ως τοίχοι του σχηματιζόμενου υπογείου. Η μορφή και το βάθος των υπογείων όμως ποικίλουν ανάλογα με το κλίμα, την οικονομική επιβάρυνση που επιφέρει στον ιδιοκτήτη η κατασκευή τους και φυσικά την επιδιωκόμενη χρήση τους (χώρος κατοικίας, ή δευτερεύων χώρος ή χώρος αποθήκευσης).

Ένας συνήθης ορισμός του «υπογείου» βάσει των IBC / IRC είναι ο εξής:
Ως υπόγειο ορίζεται και αντιμετωπίζεται το τμήμα εκείνο του κτηρίου που βρίσκεται πλήρως ή εν μέρει κάτω από το επίπεδο του εδάφους, αρκεί το τελειωμένο πάτωμα του από πάνω ορόφου α) να μην βρίσκεται πάνω από 6 πόδια (182,88 εκατοστά) από το μέσο επίπεδο του εδάφους, β) να μη βρίσκεται πάνω από 6 πόδια από το πραγματικό, οριστικό, επίπεδο του εδάφους για περισσότερο από το 50% της συνολικής περιμέτρου του κτίσματος, γ) να μη βρίσκεται πάνω από 12 πόδια (365,76 εκατοστά) από το πραγματικό, οριστικό, επίπεδο του εδάφους σε οποιοδήποτε σημείο.

Αν κάνει εντύπωση το ύψος αυτό (1,80μ και 3,65μ) να υπενθυμίσω ότι πολλά σπίτια κατασκευάζονται σε κεκλιμένα εδάφη ή λοφίσκους και έτσι ένας χώρος που θεωρείται υπόγειο (από τη μεριά του δρόμου) μπορεί, και συνηθίζεται, να έχει άνοιγμα (πόρτα ή παράθυρο) προς την πίσω μεριά του οικοπέδου.

Ο IRC περιλαμβάνει αναφορές σε πληθώρα θεμάτων άμεσα ή έμμεσα σχετικών με τα υπόγεια όπως η σχεδίαση και κατασκευή της τοιχοποιίας και τοίχων υπογείων και θεμελίων, έξοδοι έκτακτης ανάγκης, ανοίγματα διάσωσης και μέσα διαφυγής, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, αεραγωγοί, υπόγειες αποστραγγίσεις, συστήματα ελέγχου του ραδόνιου, ... απαιτήσεις για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από την υγρασία, τα παράσιτα στα υπόγεια, κτλ.

Τονίζεται ότι ειδικά ως προς το θέμα του βάθους των υπογείων –που ήταν και η αφορμή για αυτή τη μίνι-έρευνα – το κύριο μέλημα είναι η δυνατότητα διαφυγής των ενοίκων του κτηρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και η δυνατότητα εισόδου των πυροσβεστών για την καταπολέμηση τυχόν πυρκαγιάς. Έτσι, ο IRC ορίζει την απαίτηση ύπαρξης ανοιγμάτων διαφυγής στα υπόγεια (πόρτες ή παράθυρα) για τα οποία πρέπει επιπλέον να ισχύουν τα εξής:
-Απαίτηση για ύπαρξη ενός «πηγαδιού» με σκάλα ακριβώς μπροστά από το παράθυρο ή την πόρτα του υπογείου (δείτε παράδειγμα με φωτογραφίες)
-Απαίτηση το περβάζι του παραθύρου να βρίσκεται το πολύ 1,12μ πάνω από το δάπεδο του υπογείου (ώστε να μπορεί κάποιος να σκαρφαλώσει έξω από αυτό)
-Απαίτηση ελάχιστου ύψους (61εκ.), ελάχιστου πλάτους (51εκ.) και ελάχιστου εμβαδού (0,53τ.μέτρα) του ανοίγματος του υπογείου παραθύρου (ώστε να χωράει κάποιος να περάσει μέσα απ’ αυτό).

Σε ορισμένες πόλεις υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις που επίσης μετριάζουν το «θάψιμο» των υπογείων, και ορίζουν ότι το πάτωμα του υπογείου πρέπει να βρίσκεται πάνω από τυχόν υπόγεια ύδατα κατά ένα ελάχιστο ύψος.

Άρα, βλέπουμε ότι οι κώδικες όχι μόνο δεν προσπαθούν να θάψουν τα υπόγεια αλλά απεναντίας ενθαρρύνουν την ύπαρξη και τη χρήση τους, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την ασφάλεια των κατοίκων. Ένας λόγος γι’ αυτό, αυξημένης πλέον σημασίας, είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς η θερμοκρασία στα υπόγεια είναι γενικά πιο σταθερή (χαμηλότερη το καλοκαίρι και υψηλότερη το χειμώνα) και άρα έχουν μειωμένες ανάγκες κλιματισμού.

Πέραν από τους οικοδομικούς (κτιριοδομικούς) κανονισμούς που ρυθμίζουν τα οικοδομικά θέματα, υπάρχουν και οι πολεοδομικοί κανονισμοί που ρυθμίζουν το πως τα διάφορα κτήρια, κατασκευές, και στοιχεία της πόλης αλληλεπιδρούν το ένα με το άλλο, επηρεάζοντας τον χαρακτήρα της πόλης αλλά και την ποιότητα ζωής σε αυτήν.
[Σημείωση: στην Ελλάδα ο πολεοδομικός κανονισμός ονομάζεται... «(γενικός) οικοδομικός κανονισμός» αλλά αυτό είναι το μικρότερο κακό...]
Με την αντιμετώπιση των υπογείων από τους πολεοδομικούς κανονισμούς θα ασχοληθώ στο 2ο μέρος αυτής της δημοσίευσης...

2009-10-12

Επιχειρήσεις-σκούπα στο κέντρο της Αθήνας και οικονομική αποδοτικότητα

Διαβάζουμε στην Καθημερινή της 20-Αυγ-2009:

Έκτακτη αστυνομική επιχείρηση με στόχο αδικήματα που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων, πραγματοποίησε η ΓΑΔΑ στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών από τις 12:30 έως τις 13:15.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, κατά την επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν 300 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, ελέχθησαν 460 άτομα, 48 οχήματα, 28 δίκυκλα και 59 καταστήματα. Συνελήφθησαν μάλιστα 42 άτομα, εκ των οποίων 13 (10 ημεδαποί και 3 αλλοδαποί) για παράβαση του νόμου «περί ναρκωτικών», 2 αλλοδαποί για παραβάσεις του νόμου «περί όπλων» και 27 (15 αλλοδαπές και 1 αλλοδαπός, 7 ημεδαπές και 4 ημεδαποί) για παράβαση του νόμου «περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων». Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 15 προσαγωγές και κατασχέθηκαν ηρωίνη και κάνναβη συνολικού βάρους 3,8 γραμ. και 5 γραμ. αντίστοιχα, ποσότητες που βρίσκονταν κατανεμημένες σε αυτοσχέδιες συσκευασίες έτοιμες για εμπορία. Ακόμη, κατασχέθηκαν 115 ναρκωτικά χάπια και 2 μαχαίρια.


Επίσης, στην Ναυτεμπορική της 19-Σεπ-2009:

Σε 75 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.

Αναλυτικά, 12 άτομα συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, 59 για παραβάσεις του νόμου περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, δύο για παράβαση του νόμου περί όπλων και δύο για παράβαση του νόμου περί παιγνίων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 280 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες.


Αν ξαναδιαβάσετε προσεκτικά θα δείτε ότι σχέδον όλες αυτές οι "συλλήψεις" έχουν να κάνουν με "αδικήματα κατά του εαυτού" ή όπως αλλιώς τα ονομάζουν οι νομικοί. Δηλ. "εγκλήματα χωρίς θύμα". Πορνεία, ναρκωτικά, τζόγος.
Οι δε "συλλαμβανόμενοι" υποθέτω ότι περνούν 2-3 ώρες στο κρατητήριο και αφού καταβάλουν κάποιο πρόστιμο αφήνονται ελεύθεροι. Οι μόνες συλλήψεις άξιες λόγου σε αυτές τις δύο επιχειρήσεις φαίνεται να ήταν 2+2=4 συλλήψεις για το νόμο περί όπλων (κάποια μαχαίρια προφανώς) για τα οποία και πάλι δεν ξέρω τι γίνεται από τη στιγμή που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση κάποιας αξιόποινης πράξης. Μάλλον η αντιμετώπιση είναι ήπια.
Δικαιολογούν αυτά τα πενιχρά αποτελέσματα το κόστος της υπηρεσίας 300+280=580 αστυνομικών και την ταλαιπωρία ένα σωρό άλλων πολιτών που αποδείχθηκαν προφανώς αθώοι από κάθε άποψη;
Δεν θα μπορούσε η αστυνομία να επιτύχει πολύ πιο ουσιώδη αποτελέσματα στον τομέα της ασφάλειας αλλά και η πολιτεία να κατανείμει πολύ πιο ορθολογικά τους πόρους της ακολουθώντας διαφορετικές, μακροπρόθεσμης στόχευσης πολιτικές; Νομίζετε ότι θ'αλλάξει έτσι η λειτουργία και η εικόνα της πόλης και η αίσθηση γκέτο που δημιουργείται σε κάποιες γειτονιές;

2009-10-07

Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία - αντιλήψεις Ευρωπαίων εργαζομένων

Με αφορμή χτεσινό άρθρο του Figaro (Η εργασία επιδεινώνει την υγεία;) οδηγήθηκα στην Πανευρωπαϊκή Δημοσκόπηση για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).
Η έρευνα, που διεξήχθη και στα 27 Κράτη-Μέλη, εξετάζει τις αντιλήψεις των Ευρωπαίων σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο της εργασίας τους.
Από τα ευρήματα της δημοσκόπησης μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν τα εξής:
Οι συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία αναφέρονται ως ένας από τους αποφασιστικότερους παράγοντες κατά την αναζήτηση εργασίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ελλάδα όπου το 47% των εργαζομένων επιλέγει τον παράγοντα αυτό ως αποφασιστικό στην αναζήτηση εργασίας.
Το 75% των Ευρωπαίων και το 85% των Ελλήνων θεωρεί ότι η κακή υγεία οφείλεται (σε μεγάλο ή μέτριο βαθμό) στην εργασία που κάνουν οι άνθρωποι.
Το 32% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία χειροτέρεψαν τα τελευταία 5 χρόνια. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι 66% και είναι το μεγαλύτερο (χειρότερο) ποσοστό από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, ένα 80% των Ελλήνων (από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη) θεωρεί ότι η οικονομική κρίση θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική υγεία και ασφάλειά τους.
Πάραυτα, μόνο το 50% των Ελλήνων εργαζομένων θεωρεί ότι είναι καλά πληροφορημένο για τους κινδύνους ασφάλειας και υγείας στην εργασία (από τα χαμηλότερα ποσοστά).
Το ερώτημα είναι: Αυτές οι αντιλήψεις των συμπολιτών μας που οφείλονται; Στην προσωπική τους (αρνητική) εμπειρία; Σε μια γενικότερη τάση απαισιοδοξίας; Στην χειροτέρευση του νομοθετικού πλαισίου γύρω από τα θέματα ασφάλειας σε συγκεκριμένους τομείς;

Το σίγουρο είναι ότι η (μικρή) σημασία που δίνεται στα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (από εργοδότες, κράτος, συνδικαλιστές, κτλ.) είναι δυσανάλογη τόσο της "αντικειμενικής" σημασίας τους όσο και της σημασίας που τους αποδίδουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Για μια ακόμη φορά θα προσθέσω ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι όχι μόνο έχουν να αντιμετωπίσουν φθοροποιοούς για την υγεία παράγοντες στην εργασία τους αλλά δεν έχουν και τους αντισταθμιστικούς εκείνους παράγοντες (πάρκα, δυνατότητες αναψυχής και άθλησης, ελεύθερο χρόνο, κτλ.) που θα μπορούσαν να εξισορροπήσουν τις όποιες αρνητικές συνέπειες της εργασίας.

2009-10-03

Οι περιβαλλοντικές ευαισθησιές της ΕΛΛΗΝικής ΑΡΙστερΑΣ

Αφίσες κολλημένες σε κάδους ανακύκλωσης1 εικόνα, 3 βλάκες(Κοινή δημοσίευση με το Βλακειολόγιο)

αφίσα κολλημένη σε δέντρο

αφίσες σε κολώνεςκαι ο σεβασμός ΕΛΛΗΝΑΡάδων και λοιπών για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό... (Λόφος Φιλοπάππου)

γκραφίτι σε μαρμάρινο παγκάκι στου Φιλοπάππου

συνθήματα γραμμένα σε αρχαιολογικό χώροΑφίσα Χρυσής Αυγής και αυτοκόλλητο "φίλων του Φιλοπάππου" (!!!) σε κάδο στου Φιλοπάππου (ο ορισμός της αυτοαναίρεσης).


...και λίγος Πλιάτσικας (πάει με όλα...)


Μετεκλογικό Υστερόγραφο: Τα κόμματα που ήταν υπεύθυνα για τη μεγαλύτερη αφισορύπανση (ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ) είδαν τα ποσοστά τους να μειώνονται. Αντιθέτως, ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ και Οικολόγοι-Πράσινοι που δεν αφισορύπαναν (ή πολύ λιγότερο) είδαν τα ποσοστά τους να αυξάνονται.

2009-10-01

Η πιο χρονοβόρα καθημερινή μετακίνηση (στις ΗΠΑ)


Το πρωτογενές άρθρο της στατιστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκεται εδώ. Σύμφωνα με άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, το 2008 το 75,5% των Αμερικάνων εργαζομένων άνω των 16 ετών μετακινούνταν στη δουλειά τους μόνοι με ΙΧ αυτοκίνητο, το 10,7% με ΙΧ αυτοκίνητο που μοιράζονταν με κάποιον άλλο, το 5% χρησιμοποιούσε μέσα μαζικής μεταφοράς πλην ταξί (αυξημένο από το 4,6% του 2004), το 2,8% περπατούσε (από 2,4% το 2004), το 1,8% χρησιμοποιούσε άλλα μέσα και το 4,1% εργαζόταν στο σπίτι (επίσης αυξημένο από το 3,8% του 2004).
Από την άλλη, ο μέσος χρόνος μετάβασης στην εργασία ήταν 25,5 λεπτά το 2008, αυξημένος από τα 24,7 λεπτά του 2004.

Στα καθ'ημάς, η ΕΣΥΕ προσπαθεί ακόμη να μετρήσει κατά αξιόπιστο τρόπο βασικά οικονομικά μεγέθη...